වාසනා සම්පත Dinum Anka - Wasana Sampatha Lottery Results

lottery results

Wasana Sampatha

Draw No: 1484
Date: 2018-03-22 (Thursday)
Winning Numbers: J N S 13 24 34 50
Bonus No: 38

Draw No: 1483
Date: 2018-03-15 (Thursday)
Winning Numbers: U P N 07 22 55 67
Bonus No: 33

Draw No: 1482
Date: 2018-03-08 (Thursday)
Winning Numbers: W D I 32 34 54 61
Bonus No: 31

Draw No: 1481
Date: 2018-03-01 (Thursday)
Winning Numbers: P G N 47 48 59 70
Bonus No: 68

Draw No: 1480
Date: 2018-02-22 (Thursday)
Winning Numbers: E G N 10 50 52 56
Bonus No: 29

Draw No: 1479
Date: 2018-02-15 (Thursday)
Winning Numbers: T E O 35 48 57 73
Bonus No: 38

Draw No: 1478
Date: 2018-02-08 (Thursday)
Winning Numbers: K G U 03 23 29 33
Bonus No: 68

Draw No: 1477
Date: 2018-02-01 (Thursday)
Winning Numbers: N V W 22 24 28 70
Bonus No: 12

Draw No: 1476
Date: 2018-01-25 (Thursday)
Winning Numbers: K X O 01 04 47 66
Bonus No: 06

Draw No: 1475
Date: 2018-01-18 (Thursday)
Winning Numbers: U R L 13 18 23 69
Bonus No: 17

Draw No: 1474
Date: 2018-01-11 (Thursday)
Winning Numbers: C O S 01 30 55 73
Bonus No: 12

Draw No: 1473
Date: 2018-01-04 (Thursday)
Winning Numbers: U J N 07 15 41 61
Bonus No: 62

Draw No: 1472
Date: 2017-12-28 (Thursday)
Winning Numbers: E G W 04 20 23 34
Bonus No: 30

Draw No: 1471
Date: 2017-12-25 (Monday)
Winning Numbers: X K S 37 43 50 70
Bonus No: 20

Draw No: 1470
Date: 2017-12-21 (Thursday)
Winning Numbers: Y T V 23 32 38 74
Bonus No: 37

<<Main Lottery Index

More Lottery Results

» Mahajana Sampatha
» Govi Setha
» Lagna Wasanawa
» Jayoda
» Galaxy Star
» Neeroga
» Jathika Sampatha
» Niyatha Jaya
» Shanida Wasanawa(Saturday Fortune)
» Wasana Sampatha
» Supiri Wasana Sampatha
» Sampath Reka
» Super Ball
» Sanwardana Wasanawa
» Sanwardana Lakshapathi
» Supiri Delakshapathi
» Mega Power
» Kotipathi Shanida
Subscribe Us On Youtube:
By Using Our Site, You Must Agree Our Terms and Conditions
Share This Page On:
fb   gp    tw   msg
JayaSriLanka.Net is the best place to download or listen Sri Lankan music online. We hope you enjoy our service and stay and find our website valuable. Thank You Very Much For Using This Web Site.
Follow Us On:
Facebook   Twitter  Google+ You Tube
Home | About Us | Contact Us | Terms of Service | Privacy Policy | Disclaimer | DMCA Policy
© 2010 - 2018 All Rights Reserved JayaSriLanka Network
U-ON