ගොවිසෙත Dinum Anka - Govi Setha Lottery Results

lottery results

Govi Setha

Draw No: 1764
Date: 2018-05-19 (Saturday)
Winning Numbers: F 02 33 38 56
Draw No: 1763
Date: 2018-05-18 (Friday)
Winning Numbers: Y 15 23 45 59
Draw No: 1762
Date: 2018-05-17 (Thursday)
Winning Numbers: G 28 61 72 78
Draw No: 1761
Date: 2018-05-16 (Wednesday)
Winning Numbers: P 08 13 42 65
Draw No: 1760
Date: 2018-05-15 (Tuesday)
Winning Numbers: Q 35 70 75 78
Draw No: 1759
Date: 2018-05-14 (Monday)
Winning Numbers: Y 17 54 62 68
Draw No: 1758
Date: 2018-05--13 (Sunday)
Winning Numbers: D 14 40 58 64
Draw No: 1757
Date: 2018-05-12 (Saturday)
Winning Numbers: X 22 23 45 53
Draw No: 1755
Date: 2018-05-10 (Thursday)
Winning Numbers: B 10 20 29 52
Draw No: 1754
Date: 2018-05-09 (Wednesday)
Winning Numbers: V 13 27 60 78
Draw No: 1753
Date: 2018-05-08 (Tuesday)
Winning Numbers: B 02 37 58 62
Draw No: 1752
Date: 2018-05-07 (Monday)
Winning Numbers: G 17 28 42 47
Draw No: 1750
Date: 2018-05-05 (Saturday)
Winning Numbers: M 10 26 64 80
Draw No: 1749
Date: 2018-05-04 (Friday)
Winning Numbers: A 01 11 34 35
Draw No: 1748
Date: 2018-05-03 (Thursday)
Winning Numbers: K 10 29 60 68
<<Main Lottery Index

More Lottery Results

» Mahajana Sampatha
» Govi Setha
» Lagna Wasanawa
» Jayoda
» Galaxy Star
» Neeroga
» Jathika Sampatha
» Niyatha Jaya
» Shanida Wasanawa(Saturday Fortune)
» Wasana Sampatha
» Supiri Wasana Sampatha
» Sampath Reka
» Super Ball
» Sanwardana Wasanawa
» Sanwardana Lakshapathi
» Supiri Delakshapathi
» Mega Power
» Kotipathi Shanida
Subscribe Us On Youtube:
By Using Our Site, You Must Agree Our Terms and Conditions
Share This Page On:
fb   gp    tw   msg
JayaSriLanka.Net is the best place to download or listen Sri Lankan music online. We hope you enjoy our service and stay and find our website valuable. Thank You Very Much For Using This Web Site.
Follow Us On:
Facebook   Twitter  Google+ You Tube
Home | About Us | Contact Us | Terms of Service | Privacy Policy | Disclaimer | DMCA Policy
© 2010 - 2018 All Rights Reserved JayaSriLanka Network
U-ON